Loading...

Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản

 KHỐI BIÊN TẬP

 1. Ban sách Đảng

 2. Ban sách Nhà nước và Pháp luật

 3. Ban sách Kinh điển - Lý luận

 4. Ban sách Quốc tế

 5. Ban sách Kinh tế

 6. Ban sách Giáo khoa - Tham khảo

 7. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học (Tạp chí Nhịp cầu tri thức)

 KHỐI THAM MƯU, PHỤC VỤ

 1. Văn phòng

 2. Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập

 3. Vụ Tài chính - Kế toán

 4. Vụ Tổ chức - Cán bộ

 KHỐI SẢN XUẤT - KINH DOANH

 1. Trung tâm Phát hành sách

  - Tel: (024) 39422008 - (024) 39421246         Fax: (024) 38222474

  - Email: phathanh@nxbctqg.vn   Phongkinhdoanhttph@gmail.com

 2. Trung tâm Tổ chức in

  - Tel: 080.49215         

  - Email: trungtamin@nxbctqg.vn

 3. Nhà in Sự thật

  - Tel: 090.7756699

  - Email: nhainsuthat@nxbctqg.vn

 CÁC CHI NHÁNH VÀ TRUNG TÂM PHÁT HÀNH

 1. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

  - Số 72 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  - Tel: 080.83535 - (08) 39325321

  - Fax: (028) 39325395 - (028) 39325457

  - Email: tphcm@nxbctqg.vn

 2. Chi nhánh Cần Thơ

  - Số 5C, đường 30/4, TP. Cần Thơ

  - Tel: (0292) 3839839

  - Fax: (0292) 3740668

  - Email: cantho@nxbctqg.vn

 3. Chi nhánh Đà Nẵng

  - Số 91 Lê Đình Dương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  - Tel: (0236) 3583311        Fax: (0236) 3583216

  - Email: danang@nxbctqg.vn

 4. Trung tâm Phát hành sách Huế

  - Số 9 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế

  - Tel: (0234) 3527481         Fax: (0234) 3512214

  - Email: hue@Nxbctqg.vn

 5. Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi

  - Số 534 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

  - Tel: (0255) 3826545         Fax: (0255) 3828146

  - Email: quangngai@nxbctqg.vn

 6. Trung tâm Phát hành sách Nha Trang

  - Số 37 đường 23 tháng 10, TP. Nha Trang

  - Tel: (0258) 3824601         Fax: (0258) 3814811

  - Email: nhatrang@nxbctqg.vn

Bình luận